Avís legal

 

 

Condicions generals

Les presents condicions generals regulen l'ús i accés a l'espai web amb nom de domini <iesjaumei.es> que l'Institut d'Educació Secundària (per endavant IES) "Jaume I" de Borriana, centre 12000704 de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, amb domicili social a la Plaça Sanchis Guarner s/n de 12530-Borriana (Castelló, Comunitat Valenciana), posa a disposició dels visitants i usuaris en general i dels membres de la seua comunitat educativa en particular mitjançant l'adreça electrònica (URL) http://www.iesjaumei.es.

1. Objecte

Aquest espai web té per objecte principal donar informació al públic en general i serveis la comunitat educativa de l'IES Jaume I de Borriana mitjançant notícies, convocatòries, anuncis, aules virtuals, etc.

2. Condicions d'ús per a l'usuari

L'I.E.S. Jaume I de Borriana no garanteix que no puguen produir-se errades en l'accés a aquest espai web ni que el seu contingut se mantinga total i permanentment actualitzat. Per tant, únicament són continguts oficials i vàlids aquells que s'exposen en els taulers d'anuncis del mateix centre; és a dir, les informacions oferides en les págines d'aquest espai web són merament il·lustratives i mai podran originar cap dret ni expectativa de dret en els visitants/usuaris.

Els usuaris es comprometen a utilitzar els continguts i serveis me nanera escaient, correcta i lícita. L'IES Jaume I de Borriana no permet explícitament les activitats ilegals, fraudulentes, ilícites o contràries al sentit comú, a la legislació general i educativa vigent, a la bona fe i a l'ordre públic i, en general, tota conducta que atente d'una o altra manera al respecte a la dignitat humana, al principi de no discriminació por motius racials, sexuals, religiosos, d'opinió, de nacionalidad o qualsevol altra circunstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. Tampoc es permet cap activitat dirigida a suplantar a les persones o entitats, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. L'IES Jaume I de Borriana es reserva el dret d'excloure a l'usuari del seu espai web sense avís previ i a adoptar les mesures que crega oportunes en cada momento per a evitar les conductes i actitats abans indicades.

L'ús indegut dels continguts de l'espai web de l'IES Jaume I de Borriana, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual de l'I.E.S. Jaume I de Borriana, etc., podrà dur a aquest centre docent a l'exercici de les accions que corresponguen legalment i a exigir les responsabilitats que se'n deriven.

3. Propietat Intelectual

Excepte certs tipus d'arxius (DOCV, BOE, etc.) aliens a l'espai web de l'IES Jaume I de Borriana però continguts o enllaçats en d'ell, l'autoria o propietat dels quals quedarà sempre reflectida de manera expressa i visible. La resta d'imatges, gràfics, arxius i informacions contingudes a l'espai web de l'IES Jaume I de Borriana o a les basses de dades connectades a aquest espai web pertanyen a l'IES Jaume I de Borriana i estan sotmesos a una llicència Creative Commons "Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual", segons la qual qualsevol usuari i/o visitant d'aquest espai web és lliure de copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra amb les condicions següents: 

  • Reconeixement (BY) — S'han reconéixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l'ús que feu l'obra).
  • No comercial (NC) — No es pot utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
  • Sense obres derivades (ND) — No es pot alterar, transformar o generar una obra derivada d'aquesta obra.

A més,s'enten que sols l'IES Jaume I de Borriana, com propietari de l'espai web www.iesjaumei.es, pot renunciar a alguna d'aquestes condicions.

L'I.E.S. Jaume I de Borriana no assumeix cap responsabilitat relacionada amb els continguts dels enllaços a tercers -a altres espais web, cal entendre- fets des de les pàgines del seu espai web, reconeix que els drets de propietat intel·lectual de les pàgines i espais web enllaçats pertoquen als seus respectius autors i propietaris i, a petició de qualsevol d'ells, l'enllaç o enllaços seran retirats a la màxima brevetat possible.

4. Privacitat

En l'espai web de l'IES Jaume I de Borriana no es recullen premeditadament dades personals dels usuaris i visitants sense el seu coneixement ni es cedeixen a tercers. El centre es compromet a no utilitzar ni traure profit les dades (adreces IP dels servidors o equips, nacionalitat, pàgines visitades i altres estadístiques) enmagatzemades pel software i bases de dades instal·lats per defecte al seu servidor.

Els usuaris que disposen d'una bústia de correu electrònic amb adreça del correu corporatiu del centre podran utilitzar-la, sempre sota la seua responsabilitat, amb total llibertat. L'IES Jaume I de Borriana utilitzarà aquestes adreces de correu electrònic corporatiu sols per a comunicar-se amb ells/elles i estaran en funcionament -amb l'activació prèvia, conscient i voluntària de cada usuari- mentre formen part de l'organigrama del centre. El mateix val per als logins d'accés que els usuaris puguen utilitzar per a accedir a algunes aplicacions instal·lades a l'espai web de l'IES Jaume I de Borriana.

Per a obtenir informació sobre l'ÚS DE "COOKIES" en aquest espai web polseu damunt d'aquest mateix enllaç (s'obrirà una nova pantalla en el vostre ordinador).

5. Responsabilitat

Tant l'accés a aquest espai web com l'ús que puga fer-se de la informació continguda en ell se realitzen sota l'exclusiva responsabilitat dels visitants/usuaris. L'I.E.S. Jaume I de Borriana no es fa responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que puguera derivarse'n, amb l'excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals vigents.

Atès el dret a la pròpia imatge, reconegut en l’art. 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 5/1982, de 5 de maig, i sol·licitat per la Direcció de l'IES Jaume I de Borriana mitjançant els impresos de matriculació els/les alumnes d'aquest centre docent i/o els seus pares/mares/tutors legals segons el cas hauran de donar explícitament el seu consentiment per a què l'IES Jaume I de Borriana puga publicar imatges en què apareguen els/les ,eus/-es seus/-es fills/-es i/o representats legals a l’espai web de l’institut, a la seua revista, en filmacions destinades a la difusió pública no comercial, en publicacions de caire educatiu o a algun altre mitjà de comunicació sempre que es tracte d’activitats escolars lectives, complementàries i/o extraescolars organitzades pel propi centre.

En cas de no donar aquest consentiment explícit, L'IES Jaume I de Borriana es compromet a respectar aquesta decisió en la mesura que siga possible, entenent que la primera acció per part de l'alumne/-a i/o el/la seu/-a pare/mare/representant legal serà comunicar-ho a la Direcció del centre per a procedir inmediatament a la retirada/despublicació de la/les fotografies, filmacions, etc., de les que es tracte en cada cas.

6. Xarxes socials

L'IES Jaume I de Borriana, com titular de l'espai web <iesjaumei.es>, ho és tabé dels espais en xarxes socials enllaçats en l'espai web <iesjaumei.es> però en cap altre cas.  S'entén per xarxa social aquell portal web orientatsa fomentar la comunicació i relació entre els/les seus/-es usuaris/-es (com per exemple Facebook, Twitter, Instagram, etc.) L'IES Jaume I de Borriana podrà afegir-se a aquelles xarxes socials que considere del seu interès i estiguen d'acord amb els seus objectius i donar-se de baixa quan ho crega convenient per qualsevol raó.

L'ús dels espais web de les xarxes socials de l'IES Jaume i de Borriana es regiran pels mateixos principis especificats en aquest document (propietat intelectual, llicència d'ús, responsabilitat, privacitat, etc.) Que l'IES Jaume I de Borriana publique determinades informacions en una o més xarxes socials no suposa de cap manera la concessió de cap llicència d’ús totalment lliure dels continguts publicats; és a dir, l’usuari/-a haurà d’utilitzar aquesta informació, continguts, imatges, etc., d’acord amb el sentit comú, els terminis establerts en aquest document, la legislació vigent i les normes de participació de cada xarxa.

L'IES Jaume I de Borriana es reserva la potestat d'establir aquelles interaccions amb l'usuari que la mateixa xarxa social associada permeta en cas d'un mal ús per la seua part (inadequació, incorrecció, manca de respete, tractes vejatoris, discriminatoris i/ abusius, etc.) en general i en particular amb la resta de la comunitat educativa del centre.

7. Modificacions

L'I.E.S. Jaume I de Borriana se reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, actualitzacions i canvis en la informació continguda en l'espai web associat al nom de domini www.iesjaumei.es, en la seua configuració i/o presentació.

 

---------------------------------

IES Jaume I de Borriana, <www.iesjaumei.es>, ® 2008.

www.iesjaumei.es ® 2008 - I. E. S. Jaume I de Borriana - Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana