Un poc d'història *

L'institut va ser creat per decret del Ministeri de Educació i Ciència de 2 de Novembre de 1967 com a Secció Delegada Mixta d`Ensenyament Mitjà, adscrita a l`institut de Batxillerat de Vila-Real. Va iniciar el seu funcionament administratiu l'1 de setembre de1968 i les seues activitats docents l'1 d'octubre d'eixe mateix any.

 

 

Per Decret del Ministeri d'Educació i Ciència de 20 de juny de 1974 es va transformar en Institut Nacional de Batxillerat Mixt, tot açò amb efectes des del curs 1974-75.

Aleshores el centre va ser ampliat afegint dos sectors laterals. Des d'el dia 30 de desembre de 1977 la denominació va ser canviada d`Instituto Nacional de Bachillerato Mixto a Instituto Nacional de Bachillerato Mixto Jaume I. Una ordre del Ministeri d'Educació i Ciència de 9 de gener de 1979 va introduir el Valencià al primer curs de B.U.P. (Batxillerat Unificat Polivalent) amb carácter experimental. El Reial Decret de 28 de Juliol de 1983 va transferir l' institut a la Generalitat Valenciana.

 

Detall de la façana principal fins juliol de 2013

 

En aquesta época tenia una superficie de 7350 metres quadrats. En 22 de juny de 1988 va ser subhastada l`ampliació de 4 aules, saló d´actes i altres treballs. Aquesta obra va tornar a ser subhastada i adjudicada en 1991-1992. L`institut va dependre de la Universitat Literària de València pel que fa a les proves de selectivitat fins l' incorporació a la Universitat Jaume I de Castelló. El 23 de novembre de 1989 va ser subhastada la remodelació del centre i una instal·lació de calefacció.

 

     

Saló d'actes (vista des de l'escenari) i dependències exteriors (vestidors i gimnàs cobert)

 

En 1997 van ser adjudicades les obres de l`ampliació del pati amb construcció de pistes poliesportives i condicionament del pati, tanques, etc. El dia 2 de setembre de 1997 un Decret de la Generalitat Valenciana va canviar el nom del centre pel d' Institut d`Educació Secundari Jaume I. El curs 1998-1999 es va implantar el 3r curs d`E.S.O. i es va suprimir el 1r de BUP. El centre començava a viure el canvi de sistema educatiu. El 15 de juny de 1999 es van adjudicar les obres de construcció de sis noves aules i la superficie construida resultant era de 5641,79 metres quadrats, mentre que la superficie total del recinte escolar era de 15604,96 metres quadrats. El 17 de juliol de 2001 van ser autoritzats el Batxiller d`Humanitats i Ciències socials i el Batxiller de Ciències de la Natura i de la salut, amb efectes des del curs 2000-2001.

 

     

Vista de pati interior

 

A partir de 2001 es va autoritzar al centre per poder impartir Programes de Diversificació Curricular (P.D.C.). Per Ordre de la Conselleria de Cultura i Educació de 8 de maig de 2002 es va implantar el Cicle Formatiu de Grau Superior "Administració de sistemes informàtics" (A.S.I.). El dia 8 d'Octubre de 2002 són subhastades i adjudicades les obres de reforma dels lavabos de l'institut. El curs 2004-2005 es va incorporar al centre el Primer Cicle d'Educació Secundària Obligatòria procedent dels Col.egis Públics d'Educació Infantil i Primària "Roca i Alcaide" i Penyagolosa" de Borriana. El dijous 21 d'abril de 2005 es va celebrar al Saló d'Actes de l'institut una lectura col·lectiva de Don Quijote de la Mancha de M. de Cervantes de 24 hores de durada, amb un notable èxit de participació (alumnes, exalumnes, pares i mares, professorat i autoritats locals), en conmemoració del 400 aniversari de la publicació de la primera part de l'esmentada novel·la.

 

Vista de pati interior

 

En l'actualitat a l'Institut Jaume I de Borriana s'imparteix -de manera progressiva des del curs 2005-2006- el primer i el segón cicle de Secundària i Batxiller en les modalitats de Ciències de la Natura i la Salut i Ciències Humanes i Socials. També s'imparteixen cinc cicles formatius de Formació Professional: Administració de sistemes informàtics (Graus Mitjà i Superior), Comerç i Màrqueting (Graus Mitjà i Superior) i Art Faller i Construcció d'Escenografies (Cicle Superior). En l'actualitat el nostre centre compta amb al voltant dels 700 alumnes i el seu Claustre és de 90 professors/-es aproximadament. S'està tramitant una nova ampliació i adeqüació itegral de l'edifici que contempla nous serveis (Menjador Escolar, Trinquet, etc.) i més aules i dependències. El logotip de l'institut fou adoptat de forma oficial a finals del curs 2007/08, després d'un concurs entre tota la comunitat educativa del centre. Des de juliol de 2008 l'insitut compta amb un espai web i un nom de domini propi en Internet: www.iesjaumei.es ©.

 

Logotip de l'IES Jaume I de Borriana

 

Des del curs 2008/09 el nostre institut imparteix ensenyaments dins del Programes d'Atenció a la Diversitat. En concret, els programes P.A.E. (Programa d'Acompanyament Escolar) durant les vesprades, el P.A.S.E. (Programa d'Acollida al Sistema Educatiu) per l'alumnat inmigrant sense competències lingüístiques en valencià/castellà, el P.Q.P.I. (Programa de Qualificació Professional Inicial) de Microinformàtica per determinats alumnes de 3r i 4t d'ESO, a més de les hores setmanalas d'Educació Compensatòria i Pedagodia Terapèutica (P.T.) que es venen impartint des de fa més temps. L'oferta educativa del centre contemplada en el Mapa Escolar de la Comunitat Valenciana es va completar a començament del curs 2009/10, quan es van implantar al nostre institut els Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de la Família Professional de Comerç i Màrqueting tal. Per aquesta raó, des de l'1 de juliol de 2009, el centre passà a comptar amb un Cap d'Estudis per al Cicles Formatius. La implantació d'aquests Cicles Formatius -fins la data impartits en l'antic I.E.S. Llombai de Borriana- va requerir un gran esforç, tant econòmic com d'imaginació- per crear nous espais i aules. L'edifici de l'institut quedava clarament insuficient...

 

Vista de pati interior

 

La següent fita important és la remodelació de l'edifici de l'institut per tal d'adequar-lo a les exigències del Mapa Escolar de la Comunitat Valenciana i a l'oferta educativa del centre. En aquest sentit, la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, després d'un concurs públic, va aprovar durant el curs 2008/09, el projecte del gabinet d'arquitectes "Santatecla Arquitectos" de València. En octubre de 2009, amb l'acord unànim del Claustre de Professors/-es i del Consell Escolar del centre, es va sol·licitar a l'Administració Educativa la implantació a l'institut i posada en funcionament d'un Cicle Formatiu d'Art Faller i Construcció d'Escenografies per quan les obres d'apliació i adeqüació del centre estiguen acabades. Aquesta sol·licitud va estar recoltzada per escrit pel Magnífic Ajuntament de Borriana i pel Gremi d'Artistes Fallers.

 

     

Plantà i cremà de la primera falla de l'institut (març de 2013)

 

En setembre de 2012 es va posar en funcionament l'esmentat Cicle -concretament un Cicle Formatiu de Grau Superior- d'Art Faller i Construcció d'Escenografies. Amb una notable demanda per part de l'alumnat -procendent de diferents punts de l'entorn però també de les tres províncies de la Comunitat Valenciana i de la resta de l'Estat-, en març de 2013 es va plantar i cremar al nostre centre la primera falla de l'IES Jaume I de Borriana, íntegrament reralitzada per l'alumnat del Primer Curs de l'esmentat Cicle Formatiu, amb l'assistència del Director General de l'FP de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, la Directora Territorial de Castelló, la Inspecció Educativa, el Senyor Alcalde i Regidors de l'Ajuntament de Borriana i de les Falleres Major i Major Infantil de la localitat. Després de la planta i durant les hores prèvies a la cremada de la falla ens van visitar escolars dels Centre d'Ensenyança Infantil i Primària de la localitat.

 

Detall de la sala de professors/-es en 2008

 

Des de juny de 2013, i a proposta de la Inspecció Educativa, el Claustre de Professors/-es i el Consell Escolar van aprovar que l'IES Jaume I de Borriana es considerara per endavant "Centre Preferent d'Escolarització de l'Alumnat amb Problemes de Comunicació i Llenguatge", el qual va suposar un augment i millora en la dotació de personal docent com de mitjans materials tècnics per a atendre aquesta part de l'alumnat.

 

Detall de la façana principal des de juliol de 2013

 

Durant els mesos de juliol i agost de 2013 es van realitzar treballs de certa consideració per a assegurar el manteniment de l'inmoble principal i el correcte funcionament d'algunes instal·lacions de tot el centre. Així, a més de pintar de cap nou la façana principal del bloc original de l'institut i la tanca davantera externa, es va millorar i acondicionar la instal·lació elèctrica del centre i la instal·lació d'enmagatzematge i canalització d'aigua freda i calenta. També es van realitzar, per ordre del Cap de la Unitat Tècnica de la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria d'Educació, diferents "cates" en el terra i en el sostre de les dues plantes de  l'edificació per a comprovar l'estat general de la seua estructura. Tots aquests treballs -excepte el de la millora i acondicionament de la instal·lació elèctrica- van córrer -amb la pertinent aprovació prèvia per part de l'Administració- a càrrec dels fons propis del mateix centre. Els treballs de millora i acondicionament de la instal·lació elèctrica del centre es desenvolupen en tres fases: la primera conclou en setembre de 2013, la segona a finals de 2013 i la tercera a finals del curs escolar 2013/14.

Durant el curs escolar 2013/14 la gestió administrativa de l'institut ha de migrar, per ordre de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, de l'antic programa informàtic GesCen a la plataforma digital Ítaca. Donada la complexitat del procés i la gran quantitat de dades implicades en ell, aquesta migració es desenvolupa paulatinament durant la pràctica totalitat de l'esmentat curs.

 

 

A començament del curs escolar 2013/14 s'enceten nous programes educatius com l'Aula d'Excel·lència i la Mediació Escolar, per exemple. El professorat continua participant en les Tertúlies Literàries que es venen organitzant des del curs escolar anterior. Per una altra banda, a finals d'aquest mateix curs 2013/14 -i en el context d'un llarg periode de crisi econòmica per a les famílies de l'alumnat del centre- es preveu posar en funcionament el Banc de Llibres de l'IES Jaume I de Borriana, que comença a funcionar en forma de donació i/o d'intercanvi sota el control del professorat. Aquest projecte ja s'havia intentat en cursos anteriors per part de la Junta Directiva de l'Associació de Mares i Pares d'alumnes (AMPA) del nostre centre. Des dels seus inicis el Banc de Llibres de l'IES Jaume I de Borriana és un èxit, registrant-se un considerable interés en ell per part de les famílies en general.

Després dels tràmits legals corresponents, en març de 2014 es constitueix formalment una segona associació de mares i pares d'alumnes (AMPA) al centre, anomenada "Rosa Blava", a banda de la ja existent des dels mateixos inicis de l'institut (AMPA "Jaume I").

La Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana dota al nostre centre, per al curs escolar 2014/15, d'una Aula CIL de Comunicació i Llenguatge amb personal especialitzat i mitjans materials adequats per atendre les necessitats educatives d'aquest tipus d'alumnat. Al mateix temps, començen a aplicarse diferents aspectes de la LOMQE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa), especialment pel que fa a la posada en marxa de la Formació Professional Bàsica, que afecta als cursos de PQPI d'Informàtica i de Comerç implantats fins aleshores a l'institut.

Al DOCV del 20 de febrer de 2014 la Conselleria d'Educció de la Generalitat Valenciana va publicar la relació d'alumnes guardonats/-des amb els Premis Extraordinaris al rendiment acadèmic en Formació Professional del curs escolar 2012/13, entre els quals hi havia dos alumnes del nostre institut: Adrián Garrido López del Cicle Formatiu de Comerç i Màrqueting i Luis Rodas de Haro del Cicle Formatiu d'Informàtica.

Per una altra banda, promoció de Batxiller que va acabar els seus estudis en maig de 2014 va obtindre la qualificació mitjana més alta -un 7,62- de tota la província de Castelló en les proves de la convocatòria ordinària (juny de 2014) de les Proves d'Accés a la Universitat realitzades a la Universitat Jaume I de Castelló.

 

Acte de graduació dels 2ons de Batxiller i Cicles Formatius d'FP del curs 2013/14. Maig de 2014.

 

En gener de 2015 i amb l'acord previ de les parts -és a dir, la persona interessada i la Direcció del centre en representació de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana- l'administració educativa va procedir al canvi en la classificació del lloc de treball del "conserge subaltern resident", que des d'eixe mateix moment va passar a ser considerat com lloc de treball de "conserge subaltern". En el primer claustre del professorat del centre de 2015 es va obrir un termini per a la presentació de suggeriments i propostes per a la utilització de l'antiga dependència de l'esmentat conserge resident, prenent-se com a primera mesura per part de l'Equip Directiu el trasllat de la dependència del SAI, alliberant així un espai del bloc central de l'inmoble de l'institut per a altres usos.

En març de 2015 la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana aprova el projecte del centre per a incorporar-se a la Xarxa de Centres Plurilingües de la Comunitat Valenciana, passant a ofertar-se aquesta via educativa a les famílies a partir del curs 2015/16. La consideració oficial de Centre Plurilingüe possibilita aleshores que l'alumnat del centre adquirisca majors competències comunicatives i lingüístiques en una llengua estrangera -preferentment l'anglés- en cada etapa educativa, a més de les dos llengües oficials de la Comunitat. Al mateix temps comença a implantar-se amb un èxit notable de participació, funcionament i resultats el Programa de Tutories entre iguals (TEI) per a la promoció de la convicència i la prevenció de la violència la assetjament escolar amb l'autorització expresa del seu creador, Andrés González Bellido de l'ICE de la Universitat de Barcelona. 

Després d'iniciar-se l'expedient d'execució dels treballs en gener de 2015, al mes de juliol es va realitzar la reparació i acondicionament l'antiga instal·lació de detectors i alarmes anti-incendis del centre, donades les característiques de la seua oferta educativa i el constant ús d'aparells elèctrics i electrònics al llarg de cada curs escolar, a més de l'antiguitat de la instal·lació elèctrica general de l'institut. A més es van pintar les facanes nord i oest del centre (patis interiors) seguint el patró de la façana principal.

El 12 de novembre de 2015 a les 9:00 hores va començar al Saló d'Actes del centre una lectura ininterrompuda de 24 hores del Quijote de Cervantes, en conmemoració del 400 aniversari de la publicació de la seua Segona Part en novembre de 1615 i en homenatge a la professora d'Anglés Elisa Beltrán Salvador. En aquesta lectura van participar -entre familiars d'Elisa, representants de l'Ajuntament encapçalats per l'Alcaldessa Mª Josep Safont, autoritats de la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria d'Educació, alumnes i exalumnes, mares i pares i representants de les AMPA del centre, exprofessors i professors del Claustre- un total de 519 persones que, a les 9:00 hores del 13 de novembre van arribar al capítol XX de la Segona Part del Quijote. Durant la nit es van realitzar nombroses activitats en les dependències de l'institut, en les quals va participar una molt considerable quantiat d'alumnes.

 

 

(Imatge de l'inici de les 24 hores de lectura col·lectiva del Quijote del 12 de novembre de 2015)

 

Pendent d'execució des de 2008/09 el projecte aprovat oficialment per a l'ampliació i adeqüació del centre als requisits del Mapa Escolar de la Comunitat Valenciana, a començaments de 2016 la Conselleria d'Educació va fer públic el seu pla d'actuacions en infraestructures educatives de la Comunitat Valenciana, dins del qual es va incloure una "rehabilitació integral per raons educatives" (sic) d'execució prevista per al segon semestre de l'any 2018.

Entre finals de l'any 2015 i començaments de l'any 2016 s'inicia al centre la primera fase de l'anomenat programa XarxaLlibres de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana per a la gratuïtat dels llibres de text i materials docents de les famñilies que ho sol·liciten i a la futura constitució d'un banc de llibres propi de l'institut. Aquesta primera fase es duta a termini bpasicament per les AMPA del centre i pels Ajuntaments de Borriana i les Alqueries. En aquesta primera fase participen voluntàriament un total de 39 famílies.

Al mes de maig de 2016 l'administració educativa autoritza la implantació al centre la começament del curs escolar 2016/17 d'un Cicle Formatiu de Formacio Professional de Grau Mitjà de Fusteria i Moble, dins de la Família Professional de Fusta, Moble i Suro amb el qual es pretén donar continuïtat curricular completa al Cicle Formatiu d'FP de Grau Superior d'Art Faller i Construcció d'Escenografies ja en ple funcionament a l'institut i amb bona acollida per part de l'alumnat. Al mateix temps que es conclou el calendari d'implantació de la LOMQE en 2n i 4t d'ESO i en 2n de Batxiller començada el curs anterior en 1r i 3r d'ESO i 1r de Batxiller.

Durant els mesos de juny i juliol de 2016 el personal docent del centre, amb la colaboració voluntària de les AMPA de l'institut, culmina la segona fase del programa XarxaLlibres de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, constituint-se d'aquesta manera un banc de llibres al centre com forma de garantir la gratuïtat dels llibres de text i altres materials docents a les famílies d'alumnes d'ensenyaments obligatoris (ESO i FPB) que ho sol·liciten voluntàriament. Aquest banc de llibres passa a regular-se per la normativa oficial dictada per l'administració educativa valenciana i és gestionat per una comissió formada per professors/-es i m/pares d'alumnes nomenada pel Consell Escolar. L'any de la seua posada en funcionament (curs 2016/17) participen al nostre centre un total de 171 alumnes de 1r a 4t curs d'ESO i Formació Professional Bàsica.

A finals del curs escolar 2016/17, prèvia consulta a l'administracio educativa i després de diferents accions formatives per al professorat, visites a altres centres de caràcter innovador de l'Estat i activitats al mateix centre (Jonades MAOC sobre Models Alternatius d'Organització de Centres educatius, celebrades en maig de 2017), s'aprova en el Claustre i en el Consell Escolar la implantació per al curs escolar 2017/18 en els grups de Primer d'ESO -i posterior en els altres nivells d'ESO de manera progressiva- d'un nou model educatiu basat en la metodologia ABP (aprenentatge basat en projectes), per a la qual ha anat formant-se durant gran part del curs escolar 2016/17 -i fora del seu horari docent setmanal- una part significativa del Claustre de professors/-es del centre

En juny de 2017 queda dissolta l'AMPA "Rosa Blava" de l'IES Jaume I de Borriana -constituida en març de 2014- després de l'assamblea de socis/-es del dia 13 de juny.

En setembre de 2017 comença el procés de posada en funcionament i implantació del programa ABP (aprenentatge basat en projectes) en els grups d'alumnes de 1r d'ESO. La inversió en noves tecnologies exigida per aquesta nova metodologia docent és sufragada en gran part per les donacions de diverses empreses de l'entorn de l'institut. Per una altra banda el numero d'entitats al voltant del nostre centre que sol·liciten la presència de l'alumnat del programa d'Aprenentatge-Servei registra un augment molt significatiu, comptant amb la colaboració dels ajuntaments de Borriana i d'Alqueries en el finançament dels desplaçaments de l'alumnat.

 

   

 (Imatges del programa d'Aprenentatge-Servei del curs 2016/17)

 

----------------------------------------------

* Dades i imatges recollides per José Luis Roda Gil, professor de Geografia, Història i Història de l'Art del centre fins el curs 2006/2007 i per José Miguel Segura, professor de Castellà al centre des del curs 1990/1991.

www.iesjaumei.es ® 2008 - I. E. S. Jaume I de Borriana - Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana