Marc legal

 

Esquema explicatiu de l'actual sistema educatiu espanyol. Arxiu en PDF del Ministeri d'Educació del Govern d'Espanya.

La LOMCE pasa a pas. Portal informatiu del Ministeri d'Educació.

LOE - Llei Orgànica d'Educació. Arxiu en format PDF.

ROF - Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària. Arxiu en format PDF.

Instrucció del 15 de desembre de 2016 publicada al DCOV del 27-XII-2016,, del director general de Política Educativa, per la qual s'estableix el protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat. Arxiu en format PDF.

Decret 39/2008 de la Generalitat Valenciana sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors/-es, professorat i personal d'administració i serveis. Arxiu en format PDF.

Criteris de promoció de curs (de Primer curs a Segon, de Segon a Tercer i de Tercer a Quart) d'E.S.O., Expedició del Títol d'E.S.O. i d'Abandonament d'Assignatura. Document aprovat pel Claustre de l'IES Jaume I de Borriana. Arxiu en format PDF.

PAS - Decret 175/2006 pel que es regulen les condicions de treball del personal al servei de l'administració del Consell. Arxiu en format PDF.

PAS - Decret 68/2012 pel qual es modifica el Decret 175/2006 pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l'Administració del Consell. Arxiu en format PDF.

ORDE 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'estructura de les programacions didàctiques en l'ensenyança bàsica. Arxiu en format PDF.

ORDRE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga. Arxiu i model oficial de reclamació en format PDF.

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. DECRET 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l’administració del Consell. DOCV 5397 de 28 de novembre de 2006. Arxiu en format PDF.

Ordre 99/2010, de 21 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les modalitats, la convocatòria, el reconeixement, la certificació, el registre i la valoració de les activitats de formació permanent del professorat. Acreditació d'activitats per al reconexement de sexennis del Professorat. Arxiu en format PDF.

www.iesjaumei.es ® 2008 - I. E. S. Jaume I de Borriana - Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana