Oferta educativa

 

L'IES Jaume I és un centre educatiu de caràcter públic que està en funcionament des del curs 1968/1969 Els ensenyaments obligatoris i post-obligatoris que ofereix actualment el nostre centre són els següents:

1. ENSENYAMENTS OBLIGATORIS.

1.A. PRIMER I SEGÓN CICLES D'E.S.O. Primer i Segon Cicle d'Educació Secundària Obligatòria Dels 12 als 16 anys.

1.B. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL.

  • P.Q.B. (Programa de Qualificació Bàsica). "Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics" i "Comer i Màrqueting". Modalitat de Taller 16 anys. Durada d'un curs escolar.
  • F.P.B. (Formació Professional Bàsica). "Activitats Auxiliars de Comerç"". Durada de dos cursos escolars.

1.C. NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (N.E.E.). El centre té recursos humans i educatius per a atendre a l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (N.E.E.) adjudicats cada curs escolar per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana: - Servei Psicopedagògic Escolar - Professorat de Pedagogia Terapèutica (P.T.) - Professorat especialista en audició i llenguatge (a temps parcial) - Educardors/-es (a temps parcial i/o amb dedicació a temps complet) - Programa d'Acompanyament Escolar (P.A.E.)

1.D. Aula CIL (Comunicació i Llenguatge). Des de juny de 2013 l'IES Jaume I de Borriana és, a proposta de la Inspecció Educativa, un "Centre Preferent d'Escolarització d'Alumnat amb Problemes de Comunicació i Llenguatge", el que suposa un afiançament i una ampliació del personal docent encarregat d'atendre aquest tipus de N.E.E.

1.E. Aula MIL (Ma temàtiques i Valencià) i Aula d'Excel·lència (en tots els nivells educatius d'ESO, Batxiller i Cicles Formatius d'FP).

1.F. 3PMAR (Programa de Millora de l'Aprenentatge i del Rendiment en 3r d'ESO), implantat el curs 2016/17.

1.G. PR4 (Programa de Reforç en 4t d'ESO), implantat el curs 2017/18.

1.H. PAE (Programa d'Acompanyament Educatiu), amb classes vespertines un o dos dies a la setmana.

Els col·legis d'Educació Infantil i Primària adscrits per llei al nostre institut són: - CEIP "Pintor Sorolla" d'Alqueries (Mijares s/n, 12539-Alquerías, 964512080) - CEIP "Roca i Alcaide" de Borriana (Pablo Ruiz Picasso 10, 12530-Borriana, 964516950) - CEIP "Penyagolosa" de Borriana (San Juan Bosco 21, 12530-Borriana, 964515300).

2. ENSENYAMENTS POST-OBLIGATORIS.

2.A. BATXILLERATS. Batxillerat de Ciències i Tecnologia (LOE) 1r curs i 2n curs Modalitat Presencial 16 - 18 anys Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials ( LOE) 1r curs i 2n curs Modalitat Presencial 16 - 18 anys

2.B. CICLES FORMATIUS.

2.B.1.- FAMÍLIA PROFESSIONAL D'INFORMÀTICA.

  • Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Mitjà "Sistemes i Manteniment de Xarxes (SMX, antic ESI) - Família Professional d'Informàtica" 1r curs i 2n curs Modalitat Presencial 16 - 18 anys.
  • Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Superior "Administració de Sistemes Informàtics (ASI) - Família Professional d'Informàtica" 1r curs i 2n curs Modalitat Presencial 18 - 20 anys.

2.B.2.- FAMÍLIA PROFESSIONAL DE COMERÇ I MÀRQUERTING.

  • Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Mitjà* "Comerç - Família Professional de Comerç i Màrketing" 1r curs i 2n curs Modalitat Presencial 16 - 18 anys.
  • Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Superior* "Comerç Internacional - Família Professional de Comerç i Màrketing" 1r curs i 2n curs Modalitat Presencial 18 - 20 anys.

2.B.3.- FAMÍLIA PROFESSIONAL DE FUSTA, MOBLE I SURO.

  • Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Mitjà  "Fusteria i Moble" 1r curs i 2n curs Modalitat Presencial 16 - 18 anys

2.B.4.- FAMÍLIA PROFESSIONAL D'ARTS I ARTESANIES.

  • Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Superior "Art Faller i Construcció d'Escenografies" 1r curs i 2n curs Modalitat Presencial 18 - 20 anys
www.iesjaumei.es ® 2008 - I. E. S. Jaume I de Borriana - Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana