Organització

  

Per a accedir a la informació sobre l'organigrama, òrgans de govern i personal del centre polseu sobre els ítems que s'han obert sota el butó "ORGANIGRAMA" del Menú Principal de la part esquerra de la pàgina.

Tota la informació sobre el Consell Escolar del Centre, l'Equip Directiu, el Claustre de Professors/-es, la Comissió de Coordinació Pedagògica (COCOPE) i el Personal d'Administració i Serveis (PAS) s'actualitza de curs en curs.

 

ORGANIGRAMA DEL CENTRE

www.iesjaumei.es ® 2008 - I. E. S. Jaume I de Borriana - Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana