ErasmusFSEFSE FSE  FSEFSE
 
 
 

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 

Normativa

 • Llei 4/1983 de 23 de novembre d'ús i ensenyament del Valencià.
 • Decreto 79/1984 de 30-7-84 sobre Aplicación de la Ley 4/1983 de Uso y Enseñanza del Valenciano en el ámbito no universitario de la Comunidad Valenciana (DOCV de 25 de septiembre).
 • Orden de 1 de septiembre de 1984 en la que se despliega el Decreto anterior.
 • Resolución de 24 de mayo de 1993 que despliega la Orden de 1 de septiembre de 1984 y regula el procedimiento para la exención de la enseñanza del Valenciano de los alumnos de niveles educativos no obligatorios residentes en poblaciones de predominio lingüístico castellano (DOCV de 1 de julio).
 • Orden de 14 de diciembre de 1993 que modifica la Orden de 1 de septiembre de 1984 en lo referente a la competencia en la resolución de las exenciones (DOCV de 10 de enero de 1994).
 • Orden de 9 de julio de 1999 sobre la organización de las enseñanzas en Valenciano del Bachillerto LOGSE en régimen nocturno (DOCV de 6 de agosto).
 • Orden de 3 de mayo de 2000 sobre el funcionamiento del Bachillerato LOGSE a distancia en la Comunidad Valenciana (DOCV de 19 de mayo).
 • Orden de 21 de julio de 2000 sobre ordenación académica y organización de la actividad docente de los centros autorizados para implantar enseñanzas de Bachillerato LOGSE en re´gimen diurno (DOCV de 5 de septiembre).
 • Orden de 18 de junio de 2002 (DOCV de 22 de julio) por la que se modifican otras anteriores.
 • Resolució de 25 de maig de 2005 de la direcció General d'Ensenyaments per la qual es donen instruccions per a la tramitació de la sol·licitud d'exempció en l'avaluació de l'assignatura de Valencià.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, la Direcció de l'IES Jaume I de Borriana vol exposar de manera clara les condicions de sol·licitud d'exempció d'avaluació de l'assignatura de Valencià i el seu procés de tramitació. En aquest sentit són importants les següents puntualitzacions:

 1. L’obligatorietat d’aplicar el valencià en l’ensenyança en els territoris assenyalats com de predomini valencianoparlant en el títol Quint de la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià, quedarà sense efecte de manera individual quan els pares o tutors que ho sol·liciten acrediten fefaentment la seua residència temporal en els dits territoris i expressen, al formalitzar la inscripció, el desig que als seus fills o tutelats se’ls eximisca de l’ensenyament del valencià.
 2. Els pares o tutors residents en les zones de predomini lingüístic castellà en el títol Quint de la Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià, podran obtindre l’exempció de l’ensenyament del valencià per als seus fills o tutelats quan així ho sol·liciten al formalitzar-ne la inscripció.
 3. El valencià i el castellà són cooficials a la Comunitat Valenciana. L'alumnat ha d'assolir els objectius corresponents a les diferents etapes educatives pel que fa al coneixement de les dos, d'acord amb la normativa que establica els seus currículums.
 4. A l'IES Jaume I de Borriana s'apliquen diferents programes d'educació bilingüe: el Programa d'Ensenyament en Valencià (PEV) i el Programa d'Incorporació Progressiva (PIP). A més, també es desenvolupa el Programa d'Educació Compensatòria per atendre l'alumnat que necessita una atenció específica per a suplir la seua baixa competència en alguna de les llengües oficials.
 5. L'exempció de la matèria de Valencià sols serà atorgada quan la Direcció General d'Ensenyament dicte una resolució favorable.
 6. L'assistència de l'alumnat amb exempció a les classes de l'assignatura de Valencià és obligatòria.
 7. A la documentació d'avaluació (actes, butlletins de qualificacions, etc.) no es podrà consignar l'exempció mentre no hi haja una resolució favorable.
 8. L'alumnat que haja demanat l'exempció de l'assignatura de Valencià té la possibilitat de renunciar-hi si així ho sol·licita formalment en la Secretaria del centre.

Qui pot sol·licitar l'exempció d'avaluació del Valencià?

 • Alumnes que residisquen temporalment en la comunitat Valenciana. Per residència temporal s'entén un període de temps no superior a dos anys o dos cursos acadèmics. En aquest cas un/-a alumne/-a podrà ser declarat exempt de l'avaluació de l'assignatura de Valencià durant dos cursos acadèmics consecutius, sense possibilitat que aquesta exempció siga prorrogada. Cal tenir en compte que aquesta exempció s'haurà de sol·licitar per cada curs escolar. En cas que al tercer any de residència se continuen els estudis a la Comunitat Valenciana seran avaluats d'aquesta matèria, tot tractant que superen els objectius d'aprenentatge del curs en què es troben matriculats en aquell moment.
 • Alumnes que s'incorporen tardanament al sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, als quals no se'ls puga aplicar el criteri de residència temporal. En aquest cas només podran quedar exempts de l'avaluació de l'assignatura de Valencià en el primer curs de la seua incorporació. En cas que decidisquen seguir els seus estudis a la Comunitat Valenciana un tercer anys o més hauran de cursar la matèria de Valencià i ser-ne avaluats.

En tots dos casos l'alumnat no està exempt de l'aprenentatge, només de l'avaluació final si hi ha resolució favorable. Aquesta exempció de l'avaluació té per objectiu facilitar a l'alumnat l'aprenentatge del Valencià en el termini més breu possible, cos que no s'aconseguirà si no assisteix a les classes. Per això, l'alumnat que sol·licite l'exempció per aquests motius haurà d'assistir obligatòriament a les classes de l'assignatura des del primer dia i el professorat haurà de realitzar una adaptació curricular de la matèria, tant en el curs o cursos en què se li atorgue l'exempció com en els següents si fóra necessari. Així mateix, es recomana que aquest alumnat assistisca a les classes dereforç de Valencià que organitze el centre.

Com s'ha de sol·licitar?

El pare, mare o tutor legal de l'alumnes, o aquest mateix si és major d'edat, que vulga sol·licitar l'exempció d'avaluació en l'assignatura de Valencià presentarà al lcentre una sol·licitud d'acord amb el model que li facilitaran a la secretaria en el mateix moment de formalitzar la matrícula. La persona interessda haurà de seguir les instruccions contingudes a l'imprés de sol·licitud, la qual haurà de se emplenada correctament, datada i firmada, adjuntant a més la documentació que s'indica a continuació:

1. En tots els casos:

 • Fotocòpia, confrontada amb l'original, del D.N.I. de la persona que firma la sol·licitud i de l'alumne/-a (en el cas d'estranges, passaport o N.I.E.)
 • Certificat d'empadronament expedit per l'Ajuntament corresponent, que haurà de ser actual i original, on apareguen tant qui subscriu la sol·licitud com l'alumne/-a, la data d'alta en el Padró i el lloc de procedència.
 • Cas que la sol·licitud siga firmada per l'autor/-a legal s'haurà d'adjuntar còpia confrontada de document que ho acredite.
 • Si els cognoms del pare o de la mare que firma la sol·licitud no coincideixen amb els de l'alumne/-a s'haurà de presentar la documentació, original o confrontada amb l'original, que acredite que és pare o mare de l'alumne/-a interessat/-da.
 • Fotocòpia confrontada del Llibre d'Escolaritat complet des de l'inici de l'escolarització fins l'últim curs que haja estudiat, i aquest haurà de ser, necessàriament, el mateix nivell o l'inmediat anterior a aquell per al qual se sol·licita l'exempció.
 • En el cas de l'alumnat estranger matriculat en nivells d'escolarització obligatòria que no haja realitzat mai estudis a l'Estat Espanyol: escrit on conste la sol·licitud d'obertura del Llibre d'Escolaritat o equivalent.
 • En el cas d'alumnat estranger matriculat en nivells d'escolarització postobligatòria: fotocòpia confrontada amb l'original de la convalidació d'estudis per l'Alta Inspecció Educativa o fotocòpia confrontada del volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials.
 • Fotocòpia confrontada amb l'original de la sol·licitud de matrícula en el curs escolar i nivell educatiu per al qual se demane l'exempció del Valencià i certificació de matrícula signada pel Secretari del centre.
 • Qualsevol altre document que la persona interessada considere escaient.

2. En els cassos de residència temporal caldrà adjuntar també:

 • Certificat d'Empresa o de l'Administració Civil o militar de la qual depenga el pare/mare o tutor/-a legal de l'alumne/-a, o aquest si és major d'edat, que acredite la residència temporal amb una data concreta de final de l'activitat al·legada a la Comunitat Valenciana.
 • Qualsevol altre document que la persona interessada considere oportú per demostrar la residència temporal en aquesta comunitat.
 • De manera preceptiva en el cas de la sol·licitud per segon any de residència temporal, caldrà adjuntar també un informe del professor/-a tutor/-a per a l'alumnat d'Educació Primària, i del Cap de Departament de Valencià per als d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, amb el vist-i-plau, en tots els casos, de la direcció del centre.

Tramitació de la sol·licitud d'avaluació del Valencià per part del centre.

 • La  sol·liciitud se presentarà a la secretaria quan se formalitze la corresponent inscripció al centre, a través d'una instància dirigida a la Direcció del centre. Polsant damunt del següents enllaços podreu accedir als models oficials d'instància/sol·licitud d'exempció d'avaluació del Valencià: MODEL DE SOL·LICITUD A, MODEL DE SOL·LICITUD B  (documents en format pdf).
 • La sol·licitud se tramitarà per triplicat: l'original per a l'Administració, una còpia per al centre que s'haurà d'incorporar a l'expedient de l'alumne/-a i una altra còpia per a l'interessat/-da com prova de presentació.
 • El centre segellarà els tres exemplars, fent constar el número d'entrada individualitzat i la data completa de presentació de la sol·licitud.
 • La Direcció del centre remetrà la sol·licitud al Servei d'Ensenyaments en Valencià de la Direcció General d'Ensenyament abans del dia un d'octubre.

Logo Web Blau Blanc med

 Institut de Secundària de Borriana (Castelló)

Contacte

IES Jaume I

DCamí Llombai, 21
12530 - Borriana

T964 73 89 35

Cercar