ErasmusFSEFSE FSE  FSEFSE
 
 
 

Ràtio: 4 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles inactives
 

Segons es disposa a l'apartat 2.7, sobre Llibres de Text i demés Materials Curriculars, de l'Annex I de la Resolució de 10 de juliol de 2013 de les direccions generals de Centres i Personal Docent i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana:

a. La relació de llibres de text i la resta de materials curriculars s'haurà d'exposar al tauler d'anuncis abans de 30 de junyu del curs anterior i s'haurà d'informar a la Junta Directiva de la/les AMPA.

b. Amb caràcter general els llibres de text i la resta de materials curriculars adoptats no podran ser substituïts per uns altres durant un periode mínim de sis anys a partir de la data en què van ser adoptats. Excepcionalment, quan la programació docent ho requerisca, la substitució abans del termini mencionat haurà de sr autoritzada per la direcció territorial corresponent, amb un informe previ de la inspecció territorial d'Educació sobre la sol·licitud del centre, que haurà de realitzar-se abans del 30 d'abril

Llegiu amb atenció les indicacions de cada llistat.


Llibres de text 2023/2024

Logo Web Blau Blanc med

 Institut de Secundària de Borriana (Castelló)

Contacte

IES Jaume I

DCamí Llombai, 21
12530 - Borriana

T964 73 89 35

Cercar